معجزه هاپس از14قرن کشف میشوند!

پیامبراکرم بماامرکرده تا (روزهای13و14و15) هرماه را روزه بگیریم!

به تازگی"ناسا"درامریکا تاکیدکرده که"ماه"قدرت جذب آب مانده دربدن را هم دارد.! امادراین 3روز ماه قمری قدرت جذب آبش کم میشود آب راکد مانده دربدن آبی که ازراه عرق و ادرار دفع نمیشه! محققان امریکایی به نتیجه رسیده اندکه مردم دراین3 روزکمتر غذاوآب بخورند! واین چیزیست که برپیامبر وحی نازل شده بود تا ما بهتربفکرسلامتیمان باشیم!

بدن دارای چندین انبار: (شادی،درد وناراحتیه) چشم مثل دوربین عکاسی مثبت ومنفی راضبط کرده درموقع خوابیدن شروع به نمایش عملکرد فرددرطول روزکه شامل دل نگرانی واسترسش بوده مینماید.!

پیامبردستورفرمودند: وقت خواب زیاداستغفارکنید .

اخیرا علم پزشکی ثابت کرده درهنگام استغفار شبانه: زبان بسمت بالاوآخردندانهای فوقانی که جایگاه غده نخاعی سرانسان است برخوردمیکند تاشروع به پاک کردن سلولها ازافکار منفی و وسوسه شود!

(جانم یا رسول الله)