آموخته ام که .... یک نوزاد، مادر را از داشتن یک شب هشت ساعته، محروم میکند

آموخته ام که .... داشتن کودکی که در آغوش مادری به خواب رفته زیباترین حسی است که در دنیا وجود دارد

آموخته ام که .... مادر زیباترین احساسات را داردروز مادر

آموخته ام که .... دعای مادر همیشه همراهمان است

آموخته ام که .... عشق مادر، زیباترین عشق دنیاست

آموخته ام که .... زندگی درکنار مادر زیباست

آموخته ام که .... زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است

آموخته ام که .... بهشت زیر پای مادران است